REGULAMIN


1. Każdy Użytkownik Portalu jest zobowiązany do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa.

2. Użytkownik posiadający Konto Użytkownika ponosi pełną odpowiedzialność za treść zamieszczonych na Portalu Plików. W razie wystąpienia obowiązku właściciela Portalu do naprawienia szkody powstałej w wyniku zamieszczenia przez Użytkownika Pliku z naruszeniem prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu, Użytkownik jest zobowiązany do zwrotu wszelkich wydatków poniesionych przez właściciela Portalu z tego tytułu.

3. Użytkownik zobowiązuje się do niezamieszczania na Portalu treści naruszających prawo lub dobre obyczaje bądź mogących wywołać taki skutek, w szczególności:

a) naruszających prawa autorskie, prawo własności przemysłowej, b) o charakterze przestępczym, pornograficznym, erotycznym, c) nawołujących do nienawiści na tle narodowym, rasowym, etnicznym, wyznaniowym, ksenofobicznym, homofobicznym, ideologicznym, d) propagujących faszyzm, nazizm oraz inne zbrodnicze ideologie, e) o charakterze dyskryminacyjnym ze względu na płeć, rasę, pochodzenie, orientację seksualną, wiek, niepełnosprawność, wyznanie, f) naruszających dobra osobiste, g) o charakterze reklamy, w tym ukrytej, promocji towarów lub usług.

4. W przypadku umieszczenia Pliku lub komentarza/postu naruszającego postanowienie ust. 3 Administrator ma prawo usunąć Plik lub komentarz/post z Portalu niezwłocznie po powzięciu wiadomości o zamieszczeniu takiego Pliku lub komentarza przez Użytkownika informując Użytkownika o tym fakcie za pośrednictwem maila podanego w procesie rejestracji.

5. W przypadku rażącego naruszenia ust. 3 niniejszego § Regulaminu, niezależnie do sankcji określnej w ust. 4, Administrator jest uprawniony do usunięcia Konta Użytkownika zawiadamiając o tym Użytkownika za pośrednictwem maila podanego w procesie rejestracji. Powyższe nie wyłącza prawa właściciela Portalu do podjęcia właściwych kroków prawnych w celu wszczęcia właściwego w sprawie postępowania.

6. W przypadku uzasadnionego podejrzenia przez Użytkownika możliwości naruszenia prawa lub niniejszego Regulaminu, Użytkownik jest uprawniony do powiadomienia Administratora o tej okoliczności poprzez wysłanie maila na adres anytubepl@gmail.com.

7. Zamieszczenie Pliku na Portalu jest równoznaczne z oświadczeniem Użytkownika o przysługiwaniu mu praw autorskich do tego Pliku co najmniej w zakresie umożliwiającym mu jego publikację na Portalu oraz braku wad prawnych tego Pliku.

8. Użytkownik ma prawo rezygnacji z korzystania z Portalu i usunięcia Konta Użytkownika samodzielnie za pośrednictwem ustawień Konta Użytkownika lub zażądania usunięcia tego Konta Użytkownika przez Administratora wysyłając mail na adres podany na Portalu.